BİZİ TAKİP EDİN
12 MART 2004 / 00:00

SÜRELİ OLMAYAN YAYINLARDA BANDROL KULLANILMASINA İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Süreli olmayan yayınlarda BANDROL kullanımı ile ilgili

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nda yapılan(12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan) son değişikliklerden sonra, “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te de değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerle ilgili “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik06.11.2004 gün ve 25635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik metinlerini Birliğimizin web sitesinde bulabilirsiniz. ( Buradan ulaşabilirsiniz. )

 

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uygulanması ile ilgili yayınevlerince dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

1-Yönetmeliğin Madde 5 a) fıkrası “kanunun öngördüğü koruma süreleri sona eren fikir ve sanat eserlerini içeren süreli olmayan yayınlar”da bandrol kullanımını eser veya hak sahiplerinin isteğine bağlı kılmıştır. Kanunun öngördüğü koruma süresi eser veya hak sahiplerinin ölümünden sonra 70 yıldır. FSEK’da,eseri yazan, eseri yabancı dilden çeviren çevirmen de eser (işlenme eser) sahibi olarak belirlenmiştir. Veyazar için geçerli olan koruma süresi, çevirmen için de 70 yıl olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle çeviri kitaplar yalnızca yazarın ölüm tarihine bakılarak koruma süresi bitmiş diye mütalaa edilmemeli ve çevirmen hakkı nedeniyle yazarın ölümü üzerinden 70 yıl geçmişçeviri kitaplarda da bandrol kullanılmalıdır.

 

2-Mali hakları devralınmış eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar için toplu bandrol alınabilir. Toplu olarak bandrol alan yayınevleri bu bandrolleri; süreli olmayan yayınlara sevkiyatveya satış sırasında yapıştırabilirler.Ancak, Yönetmelikte yapılan son değişiklik uyarınca yayınevlerinin, toplu olarak alınan bu bandrolleri hangi yayınlarda veya dizilerde kullandıklarını EN GEÇ BİR AY İÇERİNDE Bakanlığa bildirmeleri gerekmektedir. (Yönetmelik Madde 6)

 

(eski yönetmeliğe göre toplu bandrol kullanımında, yayınevleri, daha önce alınanbandrollerin nerelerde kullanıldığını gösteren listeyi yeni bandrol talebi sırasında Bakanlığı veriyorlardı.)

 

3-Yeni değişiklikle; “Bandrol yapıştırılması zorunlu nüshaların tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten… çoğaltımını yapan yerler (matbaalar) Yönetmelikte bahsi geçen taahhütnamenin bir kopyasını almak, saklamak ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etmekle yükümlü kılınmıştır.” (Madde 9/B).

 

Bu nedenle yayınevlerinin, bandrol talebinde bulundukları taahhütnamenin birkopyasını matbaaya vermeleri gerekmektedir.

 

4-“Süreli olmayan yayınları bandrol almaksızın dağıtan, satan veya her ne suretle olursa olsun başkalarının istifadesine sunanlar hakkında FSEK’nun 81. maddesi uyarınca cezai hükümler uygulanır.” (Yönetmelik Madde 10)

 

5-“Kanun kapsamında korunan, yasal olarak çoğaltılmış ve bandrollü dahi olsa süreli olmayan her türlü yayının yol, meydan, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışının yapılması yasaklanmıştır. Satış yap anlar hakkında FSEK’nun idari para cezasına ilişkin EK 10. maddesi hükümleri uygulanır. (Yönetmelik Madde 10/A)