BİZİ TAKİP EDİN
KVKK 16 AĞUSTOS 2021 / 14:15

KVKK -KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KVKK ÜYE AYDINLATMA METNİ

Bu KVK Politikasında aşağıda bulunan konu başlıklarıyla ilgili açıklamalar mevcuttur.
 
1.AMAÇ VE KAPSAM
2.TANIMLAR
3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
   3.1. Kişisel Veri Kategorileri ve İşleme Amaçları
   3.2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
   3.3. İlgili Kişinin Aydınlatılması
   3.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Genel İlkeler
   3.5. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
   3.6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
   3.7. Kişisel Verilerin Aktarılması
   3.8. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası
4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
5. İLGİLİ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI ve HAKLARIN KULLANIMI
   5.1. İlgili Kişilerin Hakları
   5.2. İlgili Kişilerin Haklarını Kullanması
   5.3. İlgili Kişi Başvurularının Değerlendirilmesi ve Cevaplandırılması
6. KVKK POLİTİKASININ DİĞER POLİTİKALAR İLE İLİŞKİSİ
7. KVKK POLİTİKASININ YÜRÜRLÜĞÜ VE BU POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
8. BİZE ULAŞIN 
 
 
AMAÇ VE KAPSAM
Kişisel verilerin korunması ve mahremiyetinin sağlanması, BASIN YAYIN BİRLİĞİ DERNEĞİ (“BYB”) için kurum kültürü olarak benimsenmiştir. BYB, yürüttüğü faaliyetler kapsamında gerçek kişilere ait kişisel verileri, yürürlükte bulunan hukuk normlarına ve evrensel hukuk ilkelerine uygun bir şekilde işlemek ve korumak için azami özen ve çaba göstermektedir. BYB, bu web sitesi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere bize sağladığınız kişisel verilerin veri sorumlusudur ve bu Politika kapsamında kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

Bu KVK Politikası; BYB’nin Veri Sorumlusu olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlediği, çalışanlarımız haricindeki ilgili kişilerin kişisel verilerine ilişkindir. KVK Politikası, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan ilke ve esasların BYB'nin KVK süreçlerinde nasıl uygulandığını gösterir.
 
Kişisel verilerin korunması ve hukuka uygun olarak işlenmesinde öncelikle uygulama alanı bulacak olan bu alanda yürürlükte bulunan ilgili mevzuat, ikincil düzenlemeler ve evrensel hukuk ilkeleridir. KVK Politikamız ile yürürlükteki ilgili düzenlemeler arasında çelişki bulunması durumunda, yürürlükteki düzenlemeler geçerlidir.
 
Bu Politika’yı zaman zaman değiştirebiliriz, bu nedenle güncel Politikamızı gördüğünüzden emin olmak için hizmetlerimizi kullandığınızda lütfen tekrar kontrol ediniz.

AYDINLATMA METNİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ DERNEĞİ (BYB) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVK Kanunu) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kimlik, iletişim, işlem güvenliği kategorisinde toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2 (ç) hükmünde belirtilen hukuki sebebe dayanılarak BYB'nin tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.
 
Uyuşmazlıkların Çözümü: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanarak işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini ve yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla işlenir ve ilgili yasal merciler ile paylaşabilir.

Sözleşme Süreçleri: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak, BYB'nin tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ya da ifası amaçları ile talep, teklif, satın alma ve satış, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.

Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması, hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler,

Pazarlama/Reklam: BYB, kişisel verilerinizi açık rıza vermeniz halinde, KVK Kanunu m. 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetleri için kullanabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerinize ve beğenilerinize en uygun teklifleri karşınıza çıkarmak amaçlarıyla işlenebilir. Kişisel verileriniz, pazarlama faaliyetlerine onay vermediğiniz ya da onayınızı geri aldığınız durumlarda söz konusu amaçlarla işlenmeyecektir.
 
Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi: BYB, kişisel verilerinizi fiziksel veya dijital kanallardan elde ettiği ticari elektronik ileti onayı ile KVK Kanunu m. 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, kampanya içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi vb. amaçlarıyla işleyebilir. Kişisel verileriniz, ticari iletişim izni geçerli olduğu sürece ve izin geri alındıktan sonra mevzuatta öngörülen ve makul sürelerle saklanmaktadır.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde BYB'nin iş ortakları, dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin pazarlama, profilleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine izin vermiş olmanız halinde söz konusu faaliyetleri BYB adına gerçekleştiren çözüm ortaklarımıza da veri aktarımı yapılması mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ
BYB sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda çağrı merkezi ve e-posta kanallarıyla, web sitesinde üyelik/iletişim kayıt formları ya da web sitesi destek paneli ve web analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra web sitesinde kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz elde edilmektedir.
Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için internet sitemizden Çerez Politikası’nı okuyunuz (hazırlanıyor..)

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak BYB'ye başvurarak;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak BYB’ye iletmeniz durumunda BYB talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BYB Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

BYB tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha detaylı bilgiye internet sitemizde bulunan BYB’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz (Hazırlanıyor…)