BİZİ TAKİP EDİN
18 NİSAN 2005 / 00:00

SERTİFİKA YÖNETMELİĞİ

18.04.2005 tarih 25790 Sayılı Resmi Gazete

Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği

 

 

Amaç

 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin, Bakanlıkça ücreti mukabili sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, sertifika verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülüklerini kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 3 — Bu Yönetmelik 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değişik 44 üncü ve Ek 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

 

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

 

Kanun: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

 

Dolum tesisi: Makara halinde manyetik şeritlere dolum yaparak kasete montaj veya özel olarak üretilen kalıplardan çoğaltılan CD, VCD, DVD gibi taşıyıcı materyallere enjeksiyon yoluyla dijital tespit yapılmasını sağlayan teknik donanıma sahip olan yerleri,

 

SID kod: CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin üretim veya dolumunu yapan yerlerin belirlenmesini sağlayan ve Uluslararası Fonogram Yapımcıları Birliği (IFPI) tarafından verilen kaynak tanımlama kodunu,

 

Taşıyıcı materyal: Kaset, bilgisayar disketi, CD, VCD, DVD ve benzeri materyalleri,

 

Zincir işletme: Ülke içinde on ve üzeri sayıda şubesi bulunan işletmeleri,

 

Küçük işletme: Bir ila kırkdokuz çalışanı olan yerleri,

 

Orta büyüklükteki işletme: Elli ila ikiyüzelli çalışanı olan yerleri,

 

Büyük işletme: İkiyüzellibir ve daha fazla sayıda çalışanı olan yerleri, ifade eder.

 

Sertifika Zorunluluğu (Değişik:Resmi Gazete:27 Ocak 2007 tarih,  26416 Sayı)

 

MADDE 5 – Sadece süreli yayınlar basan yerler hariç olmak üzere, Fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden aşağıda belirtilen yerler, Bakanlıktan yürüttükleri faaliyeti gösterir bir sertifika almak zorundadırlar.

 

 

 

a) Boş taşıyıcı materyalleri üreten veya ithal eden, dağıtan veya satan yerler,

 

b) Fikir ve sanat eserleri ile bu eserleri içeren yapımların, taşıyıcı materyalleri tespit ederek çoğaltımını yapan dolum tesisleri,

 

c) (Değişik:RG 08/03/2008, 26810) Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltım, dağıtım veya satışını yapan matbaalar ve yayınevleri

 

d) Sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerler,

 

e) (Değişik:RG 08/03/2008, 26810)Fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin tespit, satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya bunları kiraya veren yerler

 

Sertifikalandırma

 

Madde 6 — (Değişik:RG 08/03/2008, 26810) Sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlüklerince yapılır. Sertifika talebinde bulunan tüm işletmeler faaliyette bulundukları il müdürlüğünden temin edecekleri başvuru formunun ekinde, ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi örneğini ve vergi levhası örneğini, sertifika ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgelerini ibraz ederek sertifika talebinde bulunurlar.

 

Başvuru formunda;

 

a) İşletme ve yetkilisinin adı ve iletişim bilgileri,

 

b) Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi numarası,

 

c) Vergi numarası,

 

d) CD, VCD, DVD ve benzeri materyallerin üretim veya dolumunu yapan yerler için SID Kodu,

 

e) Bakanlıkça gerekli görülecek diğer bilgiler, yer alır.

 

İlgili birlik, dernek ve benzeri kuruluşlarca tanzim edilmesi Bakanlıkça talep edilecek diğer belgeler de başvuru esnasında istenebilir.

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu veya özel eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yerlerin, başvuru formunun ekinde ilgili kurumca verilen faaliyet belgesi ile sertifika ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontunu ibraz etmesi yeterlidir.

 

Zincir işletmelerde aynı ilde bulunan şubeler için toplu başvuruda bulunulabilir, ancak, her şube için ücreti mukabili ayrı ayrı sertifika düzenlenir.

 

Kendisine ait bir eserin yasal olarak çoğaltılmış nüshalarının eser sahibi tarafından satılması halinde sertifika alınması gerekmez.

 

Sertifika alan yerler ile eser sahipleri de Kanunun 81 inci maddesinde yasaklanan yerlerde satış yapamazlar.

 

Adres, faaliyet konusu veya iş değişikliği halinde mevcut sertifikalar on gün içinde iade edilir ve yeniden sertifika alınır. Sertifikalar nama düzenlenir ve devredilemez.

 

Sertifika özellikleri ve içermesi gerekli bilgiler

 

Madde 7 — Bakanlıkça verilecek sertifikalarda, işyerinin adı ve adresi, işyeri sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, vergi numarası, işyerinin faaliyet alanı, sertifikanın türü, veriliş tarihi ve geçerlilik süresine ilişkin bilgilerin yanı sıra sertifika numarası bulunur. Söz konusu sertifikalar, üç yılda bir yenilenir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan belgeler yenileme işlemleri esnasında da ibraz edilir.

 

Sertifikalandırılan yerlerin yükümlülükleri

 

Madde 8 — Sertifika alan yerler;

 

a) (Değişik:RG 08/03/2008, 26810) Üretimini ve çoğaltımını yaptıkları süreli olmayan yayınlar ile taşıyıcı materyaller üzerinde sertifika numarasını bulundurmak,

 

b) Sertifikaları işyerinde görünür bir yere asmak,

 

c) Fatura ve sevk irsaliyelerine sertifika numaralarını yazmak,

 

d) Denetimler esnasında sertifika ve diğer ilgili belgeleri ibraz etmek,

 

e) Doğrudan satış söz konusu ise satış elemanlarında veya dağıtım araçlarında sertifikanın il kültür ve turizm müdürlüğünce onaylı bir örneğini bulundurmak, ile yükümlüdürler.

 

Dolum tesislerine ilişkin özel hükümler

 

Madde 9 — Fikir ve sanat eserlerinin tespit edilerek çoğaltımının yapıldığı dolum tesislerinden İstanbul’da bulunanlar sertifikalarını Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden, diğer illerde bulunanlar ise Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünden alırlar. Bu tesislerin sertifika alabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan belgelerin yanı sıra:

 

a) Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü veya Türk Standartları Enstitüsünden dolum tesisi teknik donanımına sahip olunduğunu gösteren ve kapasite belirten raporu,

 

b) Tesiste bulunan teknik teçhizata ilişkin döküm ile bunlara ilişkin faturalar veya satış devir senetlerinin birer örneğini,

 

c) SID kodu belgesini, ibraz etmeleri zorunludur.

 

Yukarıdaki belgelerle başvuru yapıldıktan sonra, Bakanlık ve ilgili alan meslek birlikleri temsilcilerinden, Bakanlıkça en az üç kişiden oluşturulan bir komisyon, tesiste üretim, kalite kontrol ve test ünitelerinin bulunup bulunmadığını kontrol eder, şartlara uygunluk sağlandığının tespiti halinde dolum tesisine sertifika verilir.

 

Dolum tesisleri, sertifikalandırmaya ilişkin diğer yükümlülüklerin yanı sıra, her türlü üretim faaliyeti, teçhizat ve kapasite değişikliğini on gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmek ve SID Kodu ile sertifika numarasını taşıyıcı materyaller üzerinde bulundurmakla yükümlüdür.

 

Fuar, festival ve benzeri etkinlikler

 

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sertifika almış yerler, fuar, festival ve benzeri etkinliklerin düzenlendiği alanlarda fikir ve sanat eserlerini içeren kitap ve taşıyıcı materyallerin satışına ilişkin stand açmaları halinde, festivaller ve belgeli fuarlarda etkinlik süresince, diğerlerinde ise en fazla on gün süreyle satış yapabilir. Bunun için, sertifikanın, etkinlik isim ve tarihinin yazılı ve il kültür ve turizm müdürlüğünce onaylı bir sureti etkinlik süresince stand da görünür bir yerde bulundurulur. Bu işlem için ayrıca ücret alınmaz.

 

Sertifika türleri ve ücretleri

 

Madde 11 — (Değişik:RG 08/03/2008, 26810) Sertifika türleri tespit, dolum, çoğaltım, kiralama ve yayma faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.

 

(Değişik:RG 08/03/2008, 26810) Sertifika ücretleri de; tespit, dolum, çoğaltım, kiralama ve yayma faaliyeti gösteren yerler için (1000) ila (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlar arasında Bakanlıkça belirlenir.

 

Söz konusu ücretler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Sertifika bastırılması, sertifika verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile korsan faaliyetlerle mücadele için gerekli ödenek Bakanlık bütçesine konulur.

 

Sertifika uygulamasının denetimi ve yaptırımlar

 

Madde 12 — (Değişik:RG 08/03/2008, 26810) Bu Yönetmelik gereğince sertifika alması zorunlu yerlerin sertifika alıp almadıklarının denetimi illerde mülki idare amirleri tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle, dolum tesislerinin denetimi ise Bakanlık tarafından yapılır

 

Denetimler sonucu, alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösterdiği tespit edilenlere, mülki idare amirlerince, Kanunun Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde öngörülen idari para cezaları verilir.

 

Para cezasının ödenmiş olması sertifika alınmasına ilişkin yükümlülüğü kaldırmaz.

 

Sertifikanın iptali

 

Madde 13 — Sertifikalı tesislerin, sertifika alma koşullarını yitirdiklerinin tespit edilmesi halinde sertifikaları Bakanlıkça iptal edilir.

 

Ayrıca, Kanuna muhalefetten kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olması halinde, hak sahipleri, ilgili alan meslek birlikleri veya mülki idare amirleri tarafından Bakanlığa yapılacak bildirim üzerine bu yerlerin sertifikası iptal edilir.

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG 08/03/2008, 26810)

 

Bu Yönetmelik gereğince sertifika alması zorunlu işletmeler ve tesisler ile daha önce dolum tesisi yeterlik belgesi almış olanlar 1/6/2008 tarihi mesai saati bitimine kadar sertifika almak zorundadırlar.

 

Yürürlük

 

Madde 14—Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.