BİZİ TAKİP EDİN
14 EKİM 2015 / 00:00

MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

14 Ekim 2015 ÇARŞAMBA 

Resmî Gazete 

Sayı : 29502 

YÖNETMELİK 

Millî Eğitim Bakanlığından: 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM 

ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders 
Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Alan eğitimcisi/uzmanı: Taslak ders kitabıyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına 
öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya öğretmen 
olarak atanmış, alanla ilgili en az doktora düzeyinde akademik kariyeri bulunan ya da fiilî olarak görev yapmış olmak 
kaydıyla okutman veya öğretim görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış kişiyi, 

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 

c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını, 

ç) Başvuru sahibi: Ders kitabı hazırlayan hizmet birimini veya yayınevini, 

d) Daire Başkanlığı: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ders kitapları ve öğretim materyalleri ile ilgili Daire 
Başkanlığını, 

e) Ders kitabı: Kurulca, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında okutulması uygun bulunan kitabı, 

f) Dil uzmanı: Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişiyi, 

g) Editör: Kitabın yazıldığı alanda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya alanla ilgili doktora düzeyinde 
akademik kariyeri olan ve eserin üretim sürecinin koordinasyonunu sağlayan kişiyi, 

ğ) Eğitim aracı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, 
öğretmen kılavuz kitabı ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki eğitim 
materyalini, millî eğitimin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserleri, 

h) Genel Müdürlük: Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

ı) Görsel tasarımcı: Kitabın görsel tasarımını yapan kişiyi, 

i) Hizmet birimi: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders kitapları ile diğer eğitim araç-gereçlerini 
hazırlayan veya hazırlatan ya da satın alınması öngörülen eğitim araç ve gereçlerini sağlayan Bakanlık birimlerini, 

j) İnceleme ücreti: Taslak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarını inceleyenlere ödenen ücreti, 

k) İnceletme ücreti: Özel kesimce hazırlanan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araçlarının incelenmesi için 
Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılan ücreti, 

l) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu, 

m) Moderatör: Panel toplantısını yönetmek üzere Kurulca görevlendirilen kişiyi, 

n) Öğrenci çalışma kitabı: İlgili eğitim ve öğretim programlarında yer alan kazanım ve açıklamalar 
doğrultusunda, dersin öğrenilmesini kolaylaştıracak, öğrencilere yardımcı olacak çeşitli örnek, alıştırma, işlenen 
ünitelerle ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer etkinlikleri kapsayan, yaprakları ayrı ayrı da 
kullanılabilen basılı/PDF formatında eser ile üniteleri görsel ve işitsel yönden destekleyen kaset, disket, CD gibi 
elektronik kayıt ortamlarını kapsayan seti, 

o) Öğretmen kılavuz kitabı: İlgili eğitim ve öğretim programlarında yer alan kazanım ve açıklamalar 
doğrultusunda ders kitabının daha etkili kullanımını sağlayacak çeşitli örnek, alıştırma, işlenen ünite, konu, tema, 
öğrenme alanlarıyla ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer etkinlikleri kapsayan, öğretmenlerin 
yararlanması için hazırlanan basılı/PDF formatında eseri, 

ö) Ölçme ve değerlendirme uzmanı: Ölçme ve değerlendirme alanında en az lisans veya farklı alandan olup 
ölçme değerlendirme alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş kişiyi, 

p) Panel: Taslak ders kitabı ile diğer eğitim araç-gereçlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesini gerçekleştiren 
panelistlerden oluşan komisyonu, 

r) Panelist: Taslak ders kitabı ile diğer eğitim araç-gereçlerini inceleyen ve değerlendirmek üzere panelde 
görevlendirilen alan eğitimcisi/uzmanını, görsel tasarım uzmanını veya dil uzmanını, 

s) Program geliştirme uzmanı: Program geliştirme alanında en az lisans veya farklı alandan olup program 
geliştirme alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş kişiyi, 

ş) Rehberlik uzmanı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş 
kişiyi, 

t) Taslak ders kitabı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği eğitim ve öğretim 
programları doğrultusunda hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde de üretilebilen, elektronik ortamda kayıtlı ders 
kitabı ya da öğrenci çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz kitabı taslaklarından oluşan eseri, 

 

 


u) Yayınevi: Tüzel kişiliğe sahip olup herhangi bir meslek odasına kayıtlı ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları 
taşıyarak yayıncılık faaliyetinde bulunan kuruluşları, 

ü) Yazar: Taslak ders kitabını yazan en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş veya öğretmen olarak atanmış ya 
da daha önce alanda yayımlanmış ders kitabı olan kişiyi, 

v) z-Kitap: Video, resim, ses, internet bağlantısı ve kullanıcı araçları gibi çoklu ortam ögeleri ile 
zenginleştirilmiş ders kitabını, 

ifade eder.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Yayınevleri, ders kitabı hazırlayacağı alanlar için yazar veya yazarlar, görsel tasarımcı, dil uzmanı ve 
isteğe bağlı olarak editör, program geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, rehberlik veya çocuk gelişimi 
ve eğitimi uzmanları çalıştırmış ise bunları çalıştırdığını veya hizmet satın aldığını, söz konusu personelin fikir ve 
sanat eserleri ile ilgili kanuna aykırı iş ve işlemler ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymediğini beyan eder. Dil 
uzmanı ve görsel tasarımcı birden fazla alanda taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alabilir. Türkçe, Dil ve 
Anlatım, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri ile yabancı dil ders kitaplarında ayrıca dil uzmanı; resim alanı 
ile ilgili ders kitaplarının hazırlanmasında da ayrıca görsel tasarımcı bulundurulmayabilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Zenginleştirme içeriklerinde yer alan ses, grafik, video, animasyon, simülasyon, etkileşimli oyun gibi 
unsurlarda, süre kazanımın gerektirdiği etkinlik veya işlenişe uygun olarak sınırlandırılır.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 7 – (1) Ders kitapları aşağıda belirtilen usullerle sağlanır: 

a) Yazma; hizmet birimleri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Bakanlık personeli 
arasından oluşturduğu komisyonlar marifetiyle kitap yazabilir. 

b) Sipariş; Bakanlık, komisyon, kurum veya kuruluşlara taslak ders kitabı yazdırabilir. 

c) Satın alma; Bakanlık, okutulmasına ihtiyaç duyulması hâlinde, yurt içinde veya dışında yazılmış ya da 
tercüme edilmiş olan kitapları satın alma yoluyla temin edebilir. 

ç) Özel kesimce hazırlama; yayınevleri bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda taslak ders 
kitabı hazırlayabilir. 

(2) Taslak ders kitaplarından sipariş ve satın almaya ilişkin usul ve esasları içeren şartnamenin hazırlanması ve 
diğer iş ve işlemler ilgili hizmet birimlerince yürütülür ve elektronik ortamda duyurulur.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“3) Ders kitabı veya ders kitabı yerine okutulacak kitapların ön kapağında kitabın adı, okul türü, sınıfı, ilgili 
hizmet birimi veya yayınevinin varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi ve dersin özelliğini yansıtan kapak 
düzeni; iç kapağın ön yüzünde, kitabın adı, okul türü, sınıfı, yazarın/yazarların adı ve soyadı, varsa akademik unvanı, 
başvuru sahibinin adı veya adresi, varsa pedagojik esaslara aykırı olmayan amblemi; iç kapağın arka yüzünde, 
yazar/yazarların dışındaki kitabı hazırlayanların adı ve soyadı; arka kapakta sınıf seviyesi dikkate alınarak sağlık, 
beslenme, trafik ve çevre ile ilgili yazılı ve görsel tasarımlar sayfayla uygunluk sağlayacak şekilde yer alır. Taslak 
kitapta arka kapak sayfası boş bırakılır. Arka kapakta kullanılacak görsel tasarımlar, Kurulca uygun görülenler 
arasından basım aşamasında Genel Müdürlükçe belirlenir. Yazarın/yazarların adı ve soyadı, varsa akademik unvanı, 
başvuru sahibinin adı veya adresi, amblemi; iç kapağın arka yüzünde, yazar/yazarların dışındaki kitabı hazırlayanların 
adı ve soyadı ve benzeri taslak kitabın kimliğini gösteren bilgi veya kenar süsü, sayfa numarası gibi simge ya da 
işaretler elektronik ortama yüklenen nüshada yer almaz. Kitabın kimliğini belirleyici nitelikte bilgi veya kenar süsü, 
sayfa numarası gibi simge ya da işaretler bulunan taslak ders kitapları incelemeye alınmaz, incelemeye alınmış olsa 
dahi inceleme ve değerlendirmenin herhangi bir safhasında fark edilmesi hâlinde Kurulca inceleme işlemi 
durdurularak başvuru sahibine iade edilir. İnceleme sürecinde yabancı dil kitaplarında özel ad kullanılamaz.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. 

“f) Öğrenci çalışma kitabı, kitabı oluşturan unsurların ders kitabı ile bütünleştirilmesi hâlinde ders kitabı ile 
birlikte de hazırlanabilir. Bu şekilde hazırlanan kitapların kapak ve iç kapağında “Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma 
Kitabı” ibaresi yer alır.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(2) Eğitim ve öğretim programı doğrultusunda ilgili hizmet birimi veya yayınevince hazırlanan taslak ders 
kitapları için inceletme yılda iki dönemde yapılır. Birinci başvuru dönemi için başvurular 16 Ocak veya takip eden 
işgününde başlar, 1 Şubat veya takip eden işgünü mesai bitiminde sona erer. İkinci başvuru dönemi için başvurular 16 
Temmuz veya takip eden işgününde başlar, 1 Ağustos veya takip eden işgünü mesai bitiminde sona erer. Ancak, ders 
kitabının yeniden yazılmasını gerektiren eğitim ve öğretim programı değişikliklerinde taslak ders kitaplarının 
Başkanlığa ilk başvurusunun kabul ve duyurusuna dair takvim ilgili Kurul kararında belirtilir.” 

“(5) Öğretimi yabancı dilde yapılan derslere ait Kurul kararıyla ders kitabı olarak kabul edilen ve uygunluk 

 

 


süresi devam eden ders kitapları, alanında eğitim görmüş uzman veya uzmanlarca tercüme edilerek, başvuru sahibince 
Başkanlığa sunulur. Bu kitaplar, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından sadece tercümesi yönüyle incelenir.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 12 – (1) Taslak ders kitabının Başkanlığa tesliminde taslak ders kitabı ile birlikte; 

a) Dilekçe, 

b) Taslak ders kitabını hazırlayan yazarın/yazarların öz geçmişleri ve diploma örnekleri, 

c) Taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alan dil uzmanı, görsel tasarımcı ve varsa editör, program 
geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, rehberlik veya çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarının öz 
geçmişleri ve diploma örnekleri, 

ç) Taslak ders kitabının inceletme ücretinin Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair 
bankadekontu, 

d) Yayınevlerinin taslak ders kitabını hazırlattığı yazar ile taslak ders kitabının hazırlanmasında görev 
alanların herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda kayıtlı bulunduklarına veya bu kişilerden hizmet satın alındığına 
dair yazılı beyanları, 

elektronik ortama yüklenir. 

(2) Başvuru sahibi, elektronik ortamda sunulan belgelerle bir adet elektronik ortama yüklenen taslak kitabın 
tıpkıbasımı ile bir adet tüm kimlik bilgilerini içeren baskıya hazır nüshayı elektronik olarak başvuru yaptığı tarihi takip 
eden beş işgünü içinde Başkanlığa teslim eder. z-Kitap başvurularında birinci fıkrada yer alan belgeler teslim edilir. 
İnceleme ve değerlendirme işleminin herhangi bir safhasında tıpkıbasım nüshasının elektronik ortama yüklenen 
nüshadan farklılığının tespiti hâlinde inceleme işlemi Kurulca sonlandırılır ve taslak ders kitabı yayınevi veya ilgili 
hizmet birimine iade edilir.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Taslak ders kitabının 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 8 inci 
maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan şartları taşıyıp taşımadığı,” 

“ç) Taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alan kişilerin aranan nitelikleri taşıyıp taşımadıkları,” 

“(2) Daire Başkanlığınca hazırlanan ön inceleme raporu Kurul tarafından değerlendirilir ve başvurulan eserin 
panel inceleme ve değerlendirmesine girip girmeyeceği Kurul tarafından karara bağlanır. Birinci fıkrada sayılanlardan 
en az birine uyulmadığının tespiti hâlinde taslak ders kitabı, ilgili hizmet birimi veya yayınevine iade edilir. Kurul 
tarafından panel inceleme ve değerlendirmesi için uygun bulunan taslak ders kitapları için panel inceleme ve 
değerlendirme süreci başlatılır.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(2) Veri tabanı sistemine kayıt yaptıracak öğretmenler için fiilî olarak öğretmenlik görevi yapmış olmak 
kaydıyla, öğretmenlikte en az beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olma şartı aranır.” 

“(3) Veri tabanı sistemine kayıt yaptıracak alan eğitimcilerinin/uzmanlarının ilgili alanda en az doktora 
düzeyinde akademik kariyer yapmış olma şartı aranır. Fiilî olarak görev yapmış olmak kaydıyla okutman veya öğretim 
görevlisi olarak beşinci yılı bitirip altıncı yıldan gün almış olanlar için doktora derecesine sahip olma şartı aranmaz.” 

“(5) İnceleme/değerlendirme veri tabanı sistemine kayıt yaptıranlar Başkanlıkça düzenlenen 
inceleme/değerlendirme eğitimine alınırlar. Eğitime alınacak öğretmen, alan eğitimcisi/uzmanı sayısı Başkanlıkça 
belirlenir. Veri tabanına kayıt yaptırmış olanlardan daha önce eğitim almamış olanlara Başkanlıkça belirlenecek 
dönemlerde eğitim verilir.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“(4) İnceleme/değerlendirme veri tabanı sistemine kayıt yaptıran öğretmen ve alan eğitimcileri/uzmanları 
arasından elektronik ortamda Başkanlıkça yansız atama yoluyla görevlendirme yapılarak panel oluşturulur.” 

“(5) Panelistlerin görevlendirilmesinin yansız olarak yapıldığını izlemek üzere, ders kitaplarını hazırlayan 
sektörden ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından birer temsilci gözlemci olarak panelist görevlendirme sürecine 
katılabilir. Panelist görevlendirmelerin yapılacağı yer ve zaman ilgili sivil toplum kuruluşlarına en az 24 saat 
öncesinden Daire Başkanlığınca faks veya e-posta ile bildirilir.” 

“(7) Her bir paneliste incelemek üzere görevlendirildiği taslak ders kitabına elektronik ortamda erişim ve 
inceleme yetkilendirmesi için bir kullanıcı adı ve şifresi gönderilir.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı 
maddeye aşağıdaki onuncu, on birinci ve on ikinci fıkralar eklenmiştir. 

“(9) Başvuru sahibi Kurul kararının bildirilmesini takip eden 15 gün içinde itirazda bulunabilir. İtiraz 
başvurusu, gerekçelerini belirten dilekçe ve ilk başvuru ücretinin yüzde ellisini döner sermaye işletmesi hesabına 
yatırdığını gösteren banka dekontu ile yapılır. Başkanlık itirazı değerlendirmek üzere inceleme/değerlendirme veri 
tabanı sistemine kayıt yaptıran alan eğitimcileri/uzmanları ile gerek görmesi hâlinde dil uzmanı ve/veya görsel tasarım 

 

 


uzmanları arasından dört uzmanı elektronik ortamda yansız olarak belirleyerek itiraz panelini oluşturur. İtiraz, 
uzmanlar tarafından değerlendirilerek raporlanır. İtiraza dair panel raporunda itiraz edilen hususlara ilişkin 
değerlendirmenin yanında, taslak kitapta tespit edilen, taslak kitabın ders kitabı olma niteliğini etkileyebilecek olan ve 
yayınevi/hizmet birimi tarafından itiraz edilmeyen hususlar birlikte değerlendirilerek, taslak kitabın “ders kitabı olarak 
kabul edilebilir” veya “ders kitabı olarak kabul edilemez” olduğu şeklinde kesin kanaat beyan edilir. İtiraza ilişkin 
değerlendirme raporları Kurulca karara bağlanır.” 

“(10) İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili işlemler başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde 
tamamlanarak sonucu yayınevi veya hizmet birimine bildirilir.” 

“(11) İtiraz incelemesi için başvurusu yapılan taslak ders kitabının, itiraz incelemesi iş ve işlemleri 
sonuçlanmadan yeni bir dönem için inceleme ve değerlendirme başvurusu yapılamaz.” 

“(12) İnceleme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili uygulamalar konusunda tereddüt edilmesi hâlinde konu, 
gerekçeleriyle birlikte Kurula sunulur. Kurulun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılır.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. 

“(3) Alanda tek ders kitabı olması hâlinde, rekabet şartları oluşmadığından, ikinci bir kitap onay alıncaya 
kadar Kurul görüşü ve Bakan onayı ile ilgili hizmet birimince hazırlanan eğitim aracı okutulabilir.” 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. 

“(3) Aralık ayında itiraz başvurusu yapılan taslak kitaplardan Kurulca ders kitabı olarak okutulması uygun 
bulunanların listesi 20 Şubat veya izleyen işgünü mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu kitaplar bir 
sonraki öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının listesine ilave edilir.” 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Grup” ibareleri “Daire” 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “Eğitim aracı” ibaresi “Eğitim 
aracı; en az bir alan eğitimcisi/uzmanı ile gereklilik durumuna göre dil, görsel tasarım, ölçme ve değerlendirme, 
rehberlik uzmanlarından Başkanlıkça oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 35 – (1) Kurul kararına göre ders kitabının üzerinde bulunan yazar ya da yazarların isimleri esasa 
ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, yayınevinin adı ise tarafların rızalarına dair noter sözleşmesi olmadan 
değiştirilemez. Değişiklik istenmesi veya ihtilaf durumunda konu belgeleri ile birlikte Kurula sunulur ve Kurulun 
vereceği karar doğrultusunda işlem yapılır. 

(2) Kurulca kabul edilmiş bir ders kitabı veya incelenmek ve değerlendirilmek üzere başvurusu yapılmış bir 
taslak ders kitabının, aynı adla veya farklı bir adla esasta bir değişiklik olmadan veya standart olarak kabul edilen 
tanımlar, şekiller ve işlemleri içeren bilgiler haricinde belirli bir bölümünde ya da kısmında değişiklik olmadan aynı 
yayınevi veya başka bir yayınevi tarafından sunulması hâlinde, söz konusu kitap için daha önce yapılmış başvurular ve 
varsa onaylar dâhil olmak üzere, iki farklı yayınevi adına başvuru yapılmış ise her iki başvuru da iptal edilir. Beş yıl 
süre ile yayınevlerinin taslak kitabının alan ve sınıf düzeyi için başvuruları kabul edilmez. Onayı veya başvurusu iptal 
edilen kitaplar beş yıl süre tamamlanmadan başka bir yayınevi adına, aynı yazar veya başka bir yazar adına inceleme 
ve değerlendirme için Başkanlığa sunulamaz. Bu fıkra hükümleri kapsamında onayı veya başvurusu iptal edilen 
kitabın veya taslak kitabın yazarının beş yıl süre ile yazarı veya yazarlarından biri olduğu hiçbir taslak ders kitabı veya 
eğitim aracı inceleme ve değerlendirmeye alınmaz.” 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi 

Sayısı 

12/9/2012 

28409 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi 

Sayısı 

1- 

21/11/2012 

28474 

2- 

11/12/2012 

28494