BİZİ TAKİP EDİN
22 AĞUSTOS 2015 / 11:59

KOSGEB DESTEKLERİ

KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME

 

8.1. YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

 

8.1.1. Destek unsurları

 

(1) Bu destek, katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

 

(2) Destek üst limiti:

- Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 120 (yüz yirmi) TL/m²,

- Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 80 (seksen) TL/m²’dir.

 

(3) Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.

 

(4) Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar artırılabilir.

 

(5) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

 

8.1.2. Destek başvurusu, değerlendirme ve onay

 

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu ve Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosunda (Tablo 2) belirtilen belgeler ile fuar başlama tarihinden en geç 3 (üç) iş günü önce ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

 

(2) İşletmeden sorumlu Hizmet Merkezi personeli, başvuruyu inceler ve fuarın başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü önce elektronik ortam üzerinden onaylar. İşletmeye ayrılan alan, elektronik ortamda KOSGEB desteği kapsamına alınan toplam fuar alanından düşülür ve işletmenin fuara katılımı kesinleşir.

 

(3) Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

 

(4) İlgili Başkanlık Birimi, desteklenecek işletmelerin listesini Fuar Organizatör Kuruluşuna bildirir.

 

(5) Fuar Organizatör Kuruluşu Yurtiçi Fuar Katılım Tutanağını fuar sırasında işletme temsilcilerine imzalatarak Başkanlık Birimine e-posta ve yazı ekinde gönderir. İlgili Başkanlık Birimi Yurtiçi Fuar Katılım Tutanağını elektronik ortamda yayınlar.

 

(6) Meslek Kuruluşlarının “KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi’nde yer alan fuarlardan üyelerini yararlandırmak amacıyla Fuar Organizatör Kuruluşundan alan kiralaması durumunda da işletmeler bu destekten faydalanabilir.

 

8.1.3. Ödeme

 

(1) Fuarın, Hizmet Merkezine yapılan destek başvurusunun uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcı ile yapılmış olan fuar başvuru/katılım formu tarihi ve ödeme tarihinin Program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.

(2) İşletme, fuar katılımını gerçekleştirerek ekte yer alan Yurt İçi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.

 

(3) Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.

 

(4) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

 

(5) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.11

 

 

8.1.4. Destek kapsamına alınacak yurt içi fuarların belirlenmesi ve duyurulması

 

(1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan fuarlardan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonal Fuarı destek kapsamına alınabilir. Ayrıca TOBB tarafından yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takviminde yıl içinde gerçekleşen ekleme ve değişiklikler de kapsama dâhil edilebilir.

 

(2) Fuar Organizatör Kuruluşu, destek kapsamına alınmasını talep ettiği fuar/fuarlar için TOBB tarafından ilan edilen Fuar Takviminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayım tarihini müteakip en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde Yurt İçi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu ve Taahhütnamesi ile ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapar. Yapılan başvurular değerlendirmeye alınır. Süresi içinde yapılmayan ancak yılın son iş gününe kadar yapılan başvurular, ayrıca değerlendirilerek Başkanlık Makamınca uygun görülmesi halinde “KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi’ne ilave edilir.

 

(3) TOBB tarafından yıl içerisinde aylık olarak “Fuar Takviminde Yapılan Güncellemeler” listesi yayınlanır. Söz konusu listenin, “Ekleme Yapılan Fuarlar” kısmında yer alan fuarlara ilişkin olarak organizatörlerin, yayınlanma tarihini müteakip en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde yapacakları başvurular değerlendirilmeye alınır. 15 (on beş) iş günü sonrasında yapılan başvurular değerlendirilmeden iade edilir.

 

(4) TOBB tarafından yıl içerisinde aylık olarak “Fuar Takviminde Yapılan Güncellemeler” listesinde “Değişiklik Yapılan Fuarlar” ile “İptal Edilen Fuarlar” a ilişkin bilgi güncellemeleri İlgili Başkanlık Birimince yapılır. Başkanlık Makamı onayını müteakip “KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurtiçi Fuar Listesi KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

 

(5) İlgili Başkanlık Birimi destek kapsamına alınacak fuarların listesini belirlerken, Fuar Organizatör Kuruluşu başvurularını aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirir:

 

 

§ İlk defa düzenlenecek olan fuarlar destek kapsamına alınmaz.

§ Daha önce düzenlenmiş olan ancak adı veya organizatörü değişen fuarların desteklenip desteklenmeyeceğine İlgili Başkanlık Birimi tarafından gerekli inceleme yapılarak karar verilir.

§ Alışveriş merkezleri, oteller, kültür siteleri, camiler, köy açık alanları ve benzeri yerlerde düzenlenen fuarlar destek kapsamına alınmaz.

§ Taahhütname şartlarını yerine getirmeyen Fuar Organizatör Kuruluşlarının düzenleyeceği bir sonraki aynı fuar destek kapsamına alınmaz.

§ İlgili Başkanlık biriminin uygun görmesi veya Fuar Organizatör Kuruluşunun başvuruda talep etmesi halinde makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı 100 m²’ye kadar arttırılır.

 

(6) Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki yılda kullandırılan toplam net stand alanının azami % 40 (kırk)’ı destek kapsamına alınır. Destek kapsamına alınacak alanın tespiti TOBB’dan alınacak bilgi ve/veya Organizatör Kuruluş beyanı dikkate alınarak Başkanlığın ilgili birimince belirlenir. Düzenlenme aralığı bir yıldan fazla olan fuarlarda desteklenecek net stand alanı hesabı yapılırken gerçekleşmiş son fuar dikkate alınır.

 

(7) İlgili Başkanlık Birimince belirlenen ve Başkanlık Makamı’nca onaylanan “KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar Listesi” KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

 

(8) Değerlendirme sonucu ve desteklenecek toplam net stand alanı başvuru yapan Fuar Organizatör Kuruluşlarına ilgili Başkanlık Birimi tarafından yazı ile bildirilir.

 

8.2. YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ

 

8.2.1. Destek Unsurları

 

(1) İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.

 

(2) Bu destek; Hizmet Merkezleri, Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi A Grubu seyahat acentesi belgesine sahip Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;

 Konaklama giderlerini,

 Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),

 Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı organizasyon giderleri) kapsar.

 

(3) Yurt Dışı İş Gezisine katılacak işletme temsilcileri: işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

 

(4) Yurt Dışı İş Gezisinin düzenlenebilmesi ve destek ödemesinin yapılabilmesi için, sektör farkı gözetilmeksizin en az 10 (on) işletmenin söz konusu programa katılım sağlaması gerekmektedir. Bu sayı organizasyonun destek kapsamına alınması için alt sınırları belirlemekte olup, organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden yararlanmaları şartı yoktur.

 

(5) Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (iki bin) TL’dir.

 

(6) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

 

8.2.2. Destek Başvurusu, Değerlendirme ve Onay

 

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, Yurt Dışı İş Gezisi programı başlama tarihinden en geç 2 (iki) iş günü önce www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

 

(2) Yurt Dışı İş Gezisi programına katılacak işletmenin faaliyet alanları ile Programın uyumlu olup olmadığına bakılarak başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

 

8.2.3. Ödeme

 

(1) Yurt Dışı İş Gezisinin, Hizmet Merkezine yapılan destek başvurusunun uygun bulunmasından sonra gerçekleşmiş olması kaydıyla, hizmet sağlayıcıya yapılmış olan başvuru ve ödemenin tarihine ve bu tarihin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz. 

 

(2) İşletme, Yurt Dışı İş Gezisi katılımını gerçekleştirerek ekte yer alan Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.

 

(3) Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.

 

(4) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

 

(5) İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

 

8.2.4. Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi programlarının belirlenmesi ve duyurulması;

 

(1) Destek kapsamına alınacak Yurt Dışı İş Gezisi programı aşağıda belirtilen aktivitelerden en az ikisini içermelidir;

§ Meslek Kuruluşları ile toplantı,

§ İşletmeler ile ikili görüşmeler (birebir eşleştirme görüşmeleri kastedilmekte olup diğer aktivitelerin içinde yer alan ikili görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmez),20

§ Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler,

§ Yurt dışı fuar ziyareti

 

(2) Yurt Dışı İş Gezisi programının Meslek Kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi A Grubu seyahat acentesi belgesine sahip Organizatör Kuruluş tarafından organize edilmesi durumunda;

Yurt Dışı İş Gezisi programlarının destek kapsamına alınması için, organizasyonu yapacak kurum / kuruluş, “Yurt Dışı İş Gezisi Programı Meslek Kuruluşu/Organizatör Kuruluş Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” ve eki belgeler ile programın başlama tarihinden en geç 15 (on beş) gün önce ilgili Hizmet Merkezine başvurusunu yapar.

 

(3) İlgili Hizmet Merkezi aşağıda yer alan hususları dikkate alarak ön değerlendirme yapar:

§ Yurt Dışı İş Gezisi Programının içeriği,

§ Yurt Dışı İş Gezisi Programının düzenlenme gerekçesi,

§ Yurt Dışı İş Gezisi Programı kapsamında yurt dışındaki işletmeler kurumlar/ kuruluşlardan alınan davet veya teyit yazısı,

§ Tercüme ve / veya rehberlik hizmetlerinin varlığı,

§ Yurt Dışı İş Gezisi Programını Organizatör Kuruluşun düzenlemesi halinde; organizatör kuruluşun TÜRSAB tarafından yetkilendirilmiş A Grubu seyahat acentesi belgesine sahip olması,

§ Meslek Kuruluşu tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında, Organizatör Kuruluş ile çalışılması durumunda, Organizatör Kuruluşun Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi olması,

§ Yurt Dışı İş Gezisi Programı kapsamında fuar ziyareti olması durumunda fuar başlangıç bitiş tarihlerinin program tarihleri ile uyumlu olması.

 

 (4) Hizmet Merkezi ön değerlendirmesini “Yurt Dışı İş Gezisi Meslek Kuruluşu/Organizatör Kuruluş Başvuru Ön Değerlendirme Formunu kullanarak yapar. Ön değerlendirmenin olumlu olması halinde Hizmet Merkezi tarafından söz konusu form evrak kaydına alınır, Yurt Dışı İş Gezisi programına ilişkin bilgiler elektronik ortama girilir ve program başlama tarihinden en geç 10 (on) gün önce elektronik ortamda ön onay verilir.

 

(5) İlgili Başkanlık birimi ön onay verilen iş gezilerini gezi programının uygunluğu açısından elektronik ortamda değerlendirir. Değerlendirme sonucu elektronik ortamda; program kabul edilir, reddedilir veya programın düzeltilmesi istenir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.

 

(6) Değerlendirme sonucu Hizmet Merkezi tarafından başvuru sahibine bildirilir.

 

(7) Yurt Dışı İş Gezisi programının Hizmet Merkezi tarafından organize edilmesi durumunda; “Yurt Dışı İş Gezisi Programı Hizmet Merkezi Başvuru Formu” yazı ile ilgili Başkanlık Birimine iletilir. İlgili Başkanlık Birimi aşağıda yer alan hususları dikkate alarak değerlendirme yapar:  

§ Detaylı Yurt Dışı İş Gezisi programı,

§ Yurt Dışı İş Gezisi Programı düzenlenme gerekçesi.

 

(8) Değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde, ilgili Başkanlık Birimi tarafından Başkanlık Makamı onayı alınır ve yazı ile Hizmet Merkezine bildirilir. Uygun bulunan Yurt Dışı İş Gezisi programına ilişkin bilgiler, Hizmet Merkezi tarafından elektronik ortama girilir.

 

(9) Hizmet Merkezi, destek kapsamına alınan Yurt Dışı İş Gezisi Programını, “KOSGEB Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurtdışı İş Gezisi Listesi” çerçevesinde www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlar.

 

(10) Hizmet Merkezi, destek kapsamına alınan Yurt Dışı İş Gezisi programlarında tarih değişikliği veya iptal taleplerinden uygun bulduklarını www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlar.

 

(11) Yurt Dışı İş Gezisi Programını destek kapsamına alan Hizmet Merkezi ve/veya Başkanlık personeli (Yönetici, KOBİ Uzman/Uzman Yardımcısı) organizasyona katılabilir.

 

(12) Yurt Dışı İş Gezisi programının bitimini müteakip Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu düzenlenir. Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporunu, iş gezisini düzenleyen kurum/kuruluş düzenler.

 

(13) Düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporu ve ekleri yazı ile ilgili Hizmet Merkezine sunulur. Hizmet Merkezi, Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporlarını ve program aktivitelerinin onaylanan programa uygun olarak gerçekleştirildiğine ilişkin belgeleri değerlendirir. Gerekli gördüğü durumlarda ek bilgi isteyebilir.

 

(14) Hizmet Merkezi uygun bulduğu Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporlarını elektronik ortamda yayınlar.

 

(15) Hizmet Merkezi, Yurt Dışı İş Gezisi Sonuç Raporunu inceleyerek uygun bulmadığı Yurt Dışı İş Gezilerini destek kapsamından çıkarır ve elektronik ortamda yayınlar.

ETİKETLER : KOSGEB-DESTEKLERI