BİZİ TAKİP EDİN
Dijital Arsiv 12 HAZİRAN 2020 / 17:56

BASIN YAYIN BİRLİĞİ DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU

DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

(8 Temmuz 2021 Tarihli 14. Olağan Genel Kurulda Kabul Edilen)

BASIN YAYIN BİRLİĞİ DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

I. GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 - Amaç
Bu yönetmelik; Basın Yayın Birliği Derneğince oluşturulmuş kuralları ve işleyişi korumak amacıyla disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esaslarını ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektedir.

Madde 2 - Kapsam
Bu yönetmelik Basın Yayın Birliği Derneği üyelerinin tümünü kapsamaktadır ve Dernek tüzüğüne dayanılarak çıkarılmıştır.
 
II. DİSİPLİN KURULU, DİSİPLİN SUÇLARI ve CEZALARI
Madde 3 - Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Yetkileri
Disiplin kurulu; Derneğin tüzüğünü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili yasalarını, amir hükümlerini çiğneyen, etik yayıncılık kurallarına, şeffaflık ve hesap verilebilirlik taahhüdüne, sektörün itibarını, mesleğin onurunu zedeleyecek aykırı davranışlarda veya beyanlarda bulunan, yönetim organlarınca verilen kararlara uymayan, kendisine verilen görevleri icra etmekten sürekli kaçınan üye olma şartlarını kaybetmiş olan dernek üyeleri veya dernek ile üyeler ya da derneğe başvuruda bulunan üçüncü şahıslar arasındaki çıkabilecek çekişmeleri gidermek ve disiplin yönetmeliğinde tanımlanan cezai uygulamaları yürütmek üzere üç asil ve üç yedek kişiden oluşan bir kuruldur. Disiplin kuruluna aday olabilmek için, daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.
Disiplin kuruluna seçilen asil üyeler, Dernek genel kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen bir hafta içinde kendiliğinden toplanır. İlk toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder. Bu toplantıda önce disiplin kurulu başkanı ve sekreteri seçilir. Bir önceki dönemden devreden dosya ve işlerin olup olmadığı gözden geçirilir. Kurulun yapacağı toplantıların tarihi ve düzeni belirlenir.
Seçilenler arasında bir önceki dönem disiplin kurulu üyelerinden kimse yoksa bilgi almak üzere, eski kurul başkanı toplantıya davet edilir. Disiplin kurulu, kendisine gönderilen işlerin yoğunluğuna göre toplantı düzenini kendisi belirler. Başkanın daveti üzerine toplanır.  Disiplin kurulu, her dört aydan sonra elindeki işler konusunda hazırladığı bir raporu yönetim kuruluna, dönem sonlarında ise genel kurula sunar. 
Disiplin kurulunun toplantılarına üst üste üç kez mazeretsiz olarak katılmadığı diğer iki üye tarafından tutanakla tespit edilen asıl üyenin üyeliği düşer. Kurul üyeliklerinde bu veya başka bir nedenle boşalma olduğu takdirde, en çok oy almış olandan başlanarak yedek üyeler sırasıyla kurula davet edilir. Buna rağmen kurul üye sayısı üç kişinin altına düşerse, olağanüstü genel kurul yeni bir disiplin kurulu seçmek üzere yönetim kurulu tarafından toplantıya davet edilir. Disiplin kurulu, ancak, önüne gelen olay ve konular hakkında tavsiye kararı verme yetkisine sahiptir. Seçilmiş kurullar hakkında, görevlerini yürütürken kullandıkları takdir hakları kapsamındaki tasarrufları nedeniyle ceza kararı verilemez. Disiplin kurulu, uyarı, kınama, geçici ihraç veya kesin ihraç cezaları için yönetim kuruluna tavsiyede bulunur.

3.1. Uyarı Cezası
Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a. Üyelik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
b. Üyeye yazılı olarak (e-mail, kısa mesaj, mektup vb. yollarla) bildirildiği halde, bir ay içinde ödenmeyen dernek aidatları ve hangi sebeple doğmuş olursa olsun diğer bütün borçların ödenmemesi,
c. Dernek binasında ve faaliyetleri esnasında ya da dernek üyesi olduğunu simgeleyen herhangi bir emare ile diğer üye veya şahıslarla her ne sebeple olursa olsun nezaket dışı, iyi niyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, derneğin prestijini sarsacak eylemde ya da söylemde bulunmak, kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak,
ç. Dernek yetkilileri tarafından sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,
d. Dernek eğitim araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımına gerekli özeni göstermemek, derneğe ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek
e. Toplantı ve törenlerin, kültür ve sanat faaliyetlerinin düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
f. Dernekle ve yayın sektöründeki müşterileriyle olan münasebetlerinde kaba ve terbiyeye aykırı hareket etmek,
g. Derneğe ve yayın sektöründeki müşterisine karşı taahhüdünü yerine getirmemek,
ğ. Mesleğin şeref ve haysiyetine uygun olmayan tavır ve hareketlerde bulunmak,
h. Dernek ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, Dernek içinde ya da dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, Derneğe zarar vermek,
ı. Derneğin itibarını zedeleyici söz söylemek,
i. Meslek icaplarını haklı bir sebep olmaksızın yerine getirmemek,
j. Kalitesiz ve içeriği doğru olmayan ürün veya hizmet sunmak,
k. Dernek tarafından yapılacak denetim ve kontrollere engel olmak.

Uyarı cezası; bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, üyeye, sektöre, diğer dernek üyelerine, dernek personeline ve diğer meslektaşlarına karşı görevlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin sözlü veya yazılı biçimde bildirilmesidir. Bu haller ve fiiller hakkında disiplin kurulunca rapor hazırlanarak, yönetim kuruluna arz edilmek üzere tavsiye kararı alınır.

3.2. Kınama Cezası
 Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a. Üyelik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
b. Derneğin düzenlediği bir etkinlik sırasında görevli rehber ya da sorumlu ile tartışmak, görevli veya sorumlunun söylem ve kararlarına uymamak,
c. Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara veya diğer eğitim araç ve gerecine zarar vermek,
ç. Derneğe ait mal, malzeme araç ve gereçleri, evrakları, birimin ya da sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, dernek binası dışına çıkarmak, üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek,
d. Yetkili mercilerce istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,
e. Seminer ve konferansların, uygulama çalışmalarının düzeni bozmak
f. Derneğe ve yayın sektöründeki müşterisine hakarette bulunmak,
g. Haksız menfaat temini amacıyla yasal olmayan yollarla rekabet yapmak,
ğ. Dernek tarafından alınan kararlara uymamak,
h. Meslek ve hizmetinin icrasından dolayı müşterisini zarara sokmak,
ı. Mesleğini kötü maksatlarla kullanmak,
i. Mesleki teamüle aykırı davranmak,
j. Dahil bulunduğu organlardaki görevini siyasi görüş ve kanaatleri dolayısıyla kötüye kullanmak.

Kınama cezası, bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, kınama cezasını gerektiren haller ve fillerin üyeye yazı ile bildirilmesidir. Bu haller ve fiiller hakkında disiplin kurulunca rapor hazırlanarak, yönetim kuruluna arz edilmek üzere tavsiye kararı alınır.  

3.3. Geçici İhraç Cezası

Bir aydan altı aya kadar geçici ihraç gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a. Dernek yöneticileriyle, eğitmenleri ve diğer üyelerin ticari itibarlarına zarar verecek şekilde tehdit etmek ve/veya hakaret etmek,
b. Dernek yöneticileri ile eğitmenler ve üyeler hakkında saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak ve bunlar aleyhine üyeleri kışkırtmak ve benzeri fiillere teşebbüs etmek,
c. Yönetim kurulundan izin almadan dernek içinde toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara katılmak, derneği temsil yetkisi olmadığı halde bu sıfatı takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,
ç. Dernek görevlilerine ve üyelere fiili tecavüzde bulunmak,
d. Yüz kızartıcı suçlardan birinden ceza almak,
e. Dernek içinde girilmesi yasaklanan yerlere girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,
f. Duvarlara, kapılara, panolara, demirbaş eşyaya ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak veya zarar vermek,
g. Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak,
ğ. Derneği bilerek maddi zarara uğratmak,
h. Dernek içinde hizipçilik yapmak,

Geçici ihraç cezası, bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, men cezasını gerektiren hallerin ve fiiller hakkında disiplin kurulunca rapor hazırlanarak, yönetim kuruluna arz edilmek üzere tavsiye kararı alınır. Dernek faaliyetlerinden men cezasında belirlenen süre içerisinde üye, derneğe ait faaliyetlerin hiçbirine katılamaz.

3.4. Dernek Üyeliğinden İhraç Cezası

 Dernekten ihraç cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a. Her ne sebeple olursa olsun derneğin huzur sükun ve Dernek çalışma düzenini bozmak ve bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,
b. Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,
c. Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar hakkında açık ya da kapalı propaganda yapmak, yardım talep etmek veya toplamak,
ç. Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,
d. Derneği bilgilendirmeden ve onayını almadan Dernekle veya faaliyetlerle ilgili basın açıklaması yapmak, Dernek adını izinsiz şekilde kullanarak yurtiçi veya yurtdışı faaliyetler organize etmek, kişisel veya toplu etkinlikler yapmak,
e. Derneğin resmi kimliğini kullanarak kişisel maddi kazanç sağlamak,
f. Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,
g. Faaliyetlerin yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, üyeleri dernek binasından dışarıya çıkarmak, çıkarmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
ğ. İki defa, geçici ihraç cezası almak
h. Uyarı cezasının yazılı olarak bildirildiği halde, dernek aidatları ve hangi sebeple doğmuş olursa olsun diğer bütün borçları 6 ay içinde ödenmemek.

Dernekten ihraç cezası, bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, men cezasını gerektiren hallerin ve fiiller hakkında disiplin kurulunca rapor hazırlanarak, yönetim kuruluna arz edilmek üzere tavsiye kararı alınır.

Madde 4. Öngörülmemiş Disiplin Suçları
Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

Madde 5. Toplu Olarak İşlenen Disiplin Suçları
Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin her birine ceza verilir. Ancak bu üyelerin masumiyetini ispat hakkı saklıdır.

Madde 6. Cezalarda Ağırlaştırıcı Sebepler
Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin 3. kez tekrarında, başkaca hiçbir işlem ve ihbara gerek kalmaksızın bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir. Toplu suç işleme ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu durumda bir derece daha ağır ceza verilir.
  
Madde 7. Cezalarda Hafifletici Sebepler
Disiplin cezalarının verilmesinde tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması gibi durumlar hafifletici neden sayılabilir ve bir derece daha hafif ceza verilebilir.

Madde 8. Tazminat
Derneğin mallarına karşı işlenen suçlar sabit olduğu takdirde meydana gelmiş olan zararlar ayrıca ilgiliye tazmin ettirilir.

III. SORUŞTURMA USULÜ

Madde 9. Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amir
Disiplin soruşturması disiplin kurulu üyeleri tarafından resen veya bir dernek üyesinin ya da yönetim kurulunun yazılı talebi üzerine başlatılır. Yazılı talepte bulunan kişinin kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz. 

Madde 10. Soruşturma Süresi
Disiplin soruşturmasına, olayın öğrenilmesini müteakip on beş gün içinde başlanır. Disiplin Kurulu Başkanı, kurul üyelerinden birini soruşturmacı olarak görevlendirir. Soruşturma onay tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde sonuçlandırılır.

Madde 11. Soruşturmanın Yapılış Şekli
Soruşturmacı, tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, yazıcı ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında, tanığın kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin şekli de yazılır.

Madde 12. Savunma Hakkı
Hakkında disiplin soruşturması açılan üyeye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, bildirimin konusu, maddi olaylar ve bildirime konu olayın tarihinin belirtilmesi, varsa konuyla ilgili kanıtlar, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda, üyeden belirtilen gün, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, üyenin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, Dernek merkezinde duyuru levhasına asılır. Üyeye yollanacak davetiyede çağrıya özürsüz uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılarak hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir. Makbul bir özür bildiren veya zorlayıcı sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan üyeye yeniden on beş günü geçmeyecek uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. Her türlü tebligat işlerinde, bu yönetmeliğin 23. maddesi hükümleri uygulanır. Soruşturma, üyenin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür, ancak savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez. 2 kere tanınan süre içinde savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Madde 13. Soruşturma Raporu
Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda, soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, suçun işlendiği hususunda kurul bir kanaate varır ise uygulanacak disiplin cezası tavsiye niteliğinde bir karara bağlanır. Varsa, belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu dosya ile birlikte Dernek idari sekreterine teslim edilir.

Madde 14. Ceza Kovuşturması ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi
Aynı olaydan dolayı üye hakkında ceza soruşturma/kovuşturmasının başlanmış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Sanığın, ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.

Madde 15. Disiplin Kurulunun Toplanması ve Çalışma Düzeni
Disiplin Kurulu, başkanın e-posta ile çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.
Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır. Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç altı iş günü içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar. Kurulda, raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve uyarı, kınama, geçici ihraç veya kesin ihraç cezalarının uygulanması hakkında yönetim kuruluna tavsiye kararı başkan tarafından açıklanır. Tavsiye kararı üzerine disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. Disiplin Kurulu soruşturma ve kovuşturma amaçlı yazışmalarını “GİZLİ” kaydıyla yapar.

Madde 16. Karar
Disiplin cezası vermeye yetkili yönetim kurulu, disiplin kurulunun hazırladığı soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekle serbesttir. Gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

Madde 17. Karar Süresi
Disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde dosya, derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç 90 gün içinde tavsiye kararı vermek zorundadır. Tavsiye kararı kendisine teslim edilen yönetim kurulu en geç 30 gün içinde karar vermek zorundadır.

IV. UYGULAMA ve İTİRAZ

Madde 18. Cezaların Bildirilmesi
Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, yönetim kurulu tarafından hakkında disiplin soruşturması yapılan üyeye yazılı olarak bildirilir. Disiplin cezaları, gerekirse Dernek binasında ilan yoluyla da tebliğ edilebilir.

Madde 19. Uygulama
Disiplin cezaları, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

Madde 20. İtiraz ve Yargı Yolu
İtiraz, kararın kendilerine bildirilmesini takip eden  ilk olağan genel kurul toplantısında karara bağlanmak üzere, kararın bildirilmesini takip eden on gün içerisinde, yönetim kuruluna verilecek dilekçe ile yapılır. İtiraz yapılmadığı takdirde verilen karar itiraz süresinin bitiminde kesinleşir.
İtiraz yoluna başvurulduğu hallerde, Genel kurulda divan başkanlığı oluştuğunda, Yönetim Kurulu itiraz dosyasını divan başkanına verir. İtiraz dosyasında ilgilinin itiraz dilekçesi  ve disiplin kurulu tavsiye kararı ve yönetim kurulu nihai kararı bulunur. Genel kurul gerek görürse ilgiliyi dinleyebilir. İlgili dinlenmediği takdirde, itiraz dilekçesinin okunması ile yetinilir. İtiraz üzerine genel kurulda oylama yapılır. Genel kurul, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen veya değiştirerek kabul veya reddeder. Genel kurulun ilgilinin talebi konusundaki kararı kesindir.  Genel Kurul, disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun kararını kaldırdığı takdirde, üye hakkında yapılan işlemler iptal edilerek dosyası eski hale getirilir. Üye aleyhine sonuçlanan kararlara karşı yargı yolu açıktır.

Madde 21. Zamanaşımı
İşbu disiplin yönetmeliğinde sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen üyeler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren:
a. Uyarma, kınama, geçici ihraç cezalarında altı ay içinde,
b. İhraç cezalarında bir yıl içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Madde 22. Cezaların Silinmesi
Çıkarma cezası hariç, diğer cezalardan birini alan üyenin, cezasını çektikten sonra en az bir yıl süre içinde davranışları bu yönetmeliğe göre kusursuz olursa, üyenin başvurusu üzerine disiplin kurulunun görüşü ile cezasının silinmesi yönetim kuruluna teklif edilebilir. Kurulun uygun görmesi halinde, ceza silinir.

Madde 23. Tebligat ve Adres Bildirme
a. Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat, üyenin Derneğe kaydı sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ evrakı Dernek binasında ilan edilmek veya elden tebliğ edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
b. Derneğe kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bildirmeyen veya yanlış veya eksik adres vermiş olan üyeler, mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Madde 24. Dosya Teslimi
Disiplin soruşturmasına ait dosyalar, disiplin soruşturma defteri ile birlikte teslim edilir ve alınır. Disiplin soruşturma defterinin altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

Madde 25. Yazışma Şekli
Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü veya elden teslimat ile yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı belge dosyasında saklanır. 23. maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.